Fotobooking
Marionetti Press

ZÁVAZNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi prodávajícím (dále jen dodavatel) a kupujícím (dále jen zákazník) při prodeji zboží, zakázkové výrobě a poskytování služeb mezi firmou Grafické studio Marionetti, Ing. Pavel Platoš, se sídlem Husovo náměstí 1789/6, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 75982421 a zákazníkem.

1. Správnost údajů a ochranné známky

1.1. Zákazník ručí za správnost údajů v korektuře, kterou potvrdil e-mailem. Ručí také za to, že použitím údajů (texty, obrázky, logotypy apod.), které dodal pro zhotovení objednaných tištěných materiálů, nebudou poškozena práva třetích osob. Výslovně se zavazuje uhradit prodávajícímu veškeré škody a náklady, které by prodávajícímu mohly vzniknout na základě uplatnění oprávněných nároků třetích osob (např. nedovolené použití ochranných známek).

2. Forma objednávky

2.1. Objednávky služeb grafického studia Marionetti lze podat telefonicky, formulářem na internetové prezentaci, e-mailem nebo řádnou objednávkou. Každá tato objednávka je považovaná za závaznou, pokud není stanoveho jinak.

3. Reklamace obsahové chyby

3.1. Na zjevnou chybu v zadání nemá dodavatel povinnost zákazníka upozornit. Jako závazný vzor pro zhotovení tištěných materiálů (letáky, katalogy, vizitky, bannery apod., dále jen tištěné materiály) je považována odsouhlasená korektura zákazníkem. Jakékoliv chyby v odsouhlasené korektuře vzniklé na straně dodavatele např. nesprávným přepisem údajů nebo ne zcela čitelným zadáním zákazníka, jdou zcela na vrub zákazníka a nejsou důvodem k reklamaci ani k jakýmkoliv nárokům k náhradě škody. Oprávněně lze reklamovat pouze tištěné materiály, které se obsahově liší od odsouhlasené korektury zákazníkem.

3.2. Reklamaci je nutno zaslat nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí věci, a to prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem na adresu Grafické studio Marionetti, Husovo náměstí 1789/6, 702 00 Moravská Ostrava nebo na info@marionetti.cz včetně fotodokumentace). Vyjádření k zaslané reklamaci je zasíláno na e-mail zákazníka nejpozději do 7 pracovních dnů od jejího doručení. Oprávněné reklamace jsou vyřizovány v co nejkratší době.

3.3. Reklamaci nelze uplatnit u díla, které bylo změněno neoprávněnou osobou nebo jiným dodavatelem grafických, tiskařských nebo programatorských služeb. Reklamovat lze pouze originální dílo dodané grafickým studiem Marionetti.

4. Odchylky barev

4.1. Dodavatel nezodpovídá za technologické odchylky vzniklé různým způsobem zobrazení na monitoru a tiskovou technologií (barvy na tištěných materiálech neodpovídají barvám na monitoru). V případě požadavku na barevnou shodu tištěných materiálů s vaší představou, je nutné si před začátkem výroby vyžádat tisk a zaslání náhledu k fyzickému odsouhlasení (žádost je nutno vždy zaslat e-mailem na info@marionetti.cz). O ceně za tisk náhledu k fyzickému odsouhlasení je zákazník vždy informován předem a musí být z jeho strany vždy odsouhlasena. Pokud tištěný náhled k fyzické korektuře není zákazníkem výslovně požadován, je považováno za to, že zákazník souhlasí s tím, že jakékoliv jiné nedostatky než obsahový nesoulad s odsouhlasenou korekturou provedenou e-mailem není oprávněn reklamovat.

4.2. Tištěné materiály z dat dodaných zákazníkem bez kontroly ze strany dodavatele - pokud si zákazník dodá připravená data pro tisk, za schválenou korekturu se považují tato data jím dodaná. V případě nesouladu těchto dat s technickými podmínkami dodavatele nemá zákazník nárok na kladné vyřízení jakékoliv reklamace.

4.3. Tištěné materiály z dat dodaných zákazníkem s kontrolou ze strany dodavatele - data dodaná zákazníkem jsou dodavatelem zkontrolována, popř. upravena a zákazníkovi je zaslána korektura ke schválení. O ceně za případné grafické práce je zákazník informován předem a cena musí být opět z jeho strany odsouhlasena. Případné reklamace se řídí odstavcem 2.

5. Internetové prezentace

5.1. Zákazník je povinen dodat dodavateli veškeré grafické a textové podklady, které jsou potřebné ke zhotovení internetové prezentace.

5.2. Zákazník ručí za legální užití dodaných grafických a textových podkladů, které dodal ke zpracování.

5.3. Zákazník musí jasně definovat rozsah funkcí internetové prezentace, které jsou po schválení zákazníkem a dodavatelem neměnné. Změny jsou zpoplatněny dle platného ceníku grafického studia Marionetti.

5.4. Na žádost zákazníka múže být k internetové prezentaci vystavena licenční smlouva, která upravuje podmínky úprav grafického a textového obsahu internetové prezentace, včetně změny kódu HTML/CSS/PHP. Bez této licence jsou tyto změny zakázané a je o nich nutné předem informovat grafické studio Marionetti.

5.5. V případě objednávky servisních prací k internetové prezentaci (změna kódu, grafické práce, psaní autorských textů, plnění obsahu a správa databáze), musí zákaznik poskytnout dodavateli přístup k administračnímu rozhraní, účtu FTP a databázi MySQL.

6. Tolerance velikosti a posunu motivu

6.1. Tolerance velikosti tištěných materiálů a posunu motivu (dané technologií použité výroby) vzhledem k okrajům je 2 mm - oprávněně lze tedy reklamovat pouze nedostatky týkající se rozměrů tištěných materiálů nebo posunutí jejího obsahu vzhledem k okrajům o více než 2 mm.

6.2. Tolerance velikosti bannerů a posunu motivu (dané technologií použité výroby) oprávněně lze reklamovat pouze nedostatky týkající se rozměrů nebo posunutí jejího obsahu vzhledem k okrajům o více než 10 mm.

7. Odstoupení od smlouvy

7.1. Zákazník, který nakoupil zboží jako spotřebitel, a uzavřel kupní smlouvu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, má právo v souladu s § 53 odst. 7 Občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. V případě přípravy Corporate Identity a internetové prezentace s odstupem od smlouvy automaticky zaniká licenční smlouva k užití díla. Zákazník v tomto případě musí odstoupení dodavateli doručit nejpozději do 14. dne od převzetí věci, a to prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem na adresu Grafické studio Marionetti, se sídlem Husovo náměstí 1789/6, 702 00 Moravská Ostrava nebo na info@marionetti.cz).

7.2. Zákazník je povinen zboží dodavateli vrátit na své náklady. Zboží musí být s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté a v původním obalu a stavu, v jakém zboží převzal. V případě, že zboží bude vráceno nekompletní, poškozené či jinak znehodnocené, může dodavatel snížit vrácenou kupní cenu o odpovídající částku. Peníze budou zákazníkovi vráceny neprodleně, nejpozději do 14-ti dnů od přijetí vráceného zboží.

7.3. Zákazník nemůže odstoupit od smluv: (1) na dodávku zboží, které bylo zhotoveno zakázkově na objednávku zákazníka (reklamní bannery, potisk reklamních předmětů, tištěné materiály apod.), (2) na služby, které započaly na základě objednání před doručením odstoupení kupujícího od smlouvy, (3) na dodávku grafických a tiskových prací zhotovených z podkladů zaslaných zákazníkem, pokud v kupní smlouvě nebo objednávce nebylo ujednáno jinak.

8. Platební podmínky

8.1. Zálohová faktura - začátek výroby po přijetí platby na bankovní účet dodavatele. Bankovní spojení a částka k platbě je zasílána e-mailem v zálohové faktuře. Záloha je vyžadována u zakázek nad 100000 Kč, výše zálohy min. 50%.

8.2. Dobírka - platba při převzetí od přepravce.

8.3. Bankovní převod - platba po převzetí zakázky od dodavatele v prospěch účtu Raiffeisenbank, a.s., 2886427001/5500.

9. Termíny dodání

9.1. Standardní dodací termín objednaných tištěných materiálů a zboží je 10 pracovních dnů od odsouhlasení korektury, obdržení objednávky nebo podepsané kupní smlouvy a zaplacení zálohy, pokud není v objednávce nebo kupní smlouvě ujednáno jinak. Začátek výroby se odvíjí od připsání zálohy dané zakázky na bankovní účet dodavatele (standardní záloha je 50%). Záloha se nevztahuje na výrobu vizitek, ty jsou placeny při převzetí. V případě poruchy na zařízení při výrobě, může být tento termín posunut. V tomto případě nemá zákazník nárok na jakékoliv kompenzace za pozdní termín dodání. Zákazník je v těchto případech vždy informován e-mailem.

9.2. Dodavatel pro doručení využívá služeb třetího subjektu. Za kvalitu jeho služeb nenese žádnou odpovědnost. Zákazník tedy není oprávněn od smlouvy odstoupit z důvodu nevyhovujícího termínu doručení hotové zakázky, která je způsobena pozdním dodání ze strany přepravní služby. Přepravce dodává zásilky do druhého pracovního dne od expedice z naší firmy.

10. Poškození nebo ztráta zboží při přepravě PPL

10.1. Příjemce zboží je povinen zkontrolovat obsah zásilky podle dodacího listu, dále znatelné poškození obalu zásilky, poznatelné částečné ztrátě to vše před podpisem o převzetí. V případě výskytu těchto závad je příjemce povinen s dopravcem sepsat Zápis o škodě. Další manipulace s poškozenou zásilkou musí být provedena v souladu s pokyny dopravce.

10.2. Pokud poškození nebo částečná ztráta zásilky není zjevná při jejím předání, je příjemce zásilky povinen oznámit odesílateli a dopravci vznik škody bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne doručení zásilky. Následující pracovní den po oznámení vzniku škody sepíše zástupce dopravce s příjemcem Zápis o škodě. Po obdržení zápisu je příjemce povinen uplatňovat reklamaci na info@marionetti.cz.

11. Poškození nebo ztráta zboží při přepravě Českou poštou

11.1. Zjistí-li se při dodávání v místě určeném v adrese, že dodávaná poštovní zásilka je poškozená, zásilka se nedodá a bude uložena na poště, na které bude reklamace projednána. Příjemce může požadovat, aby poškozená poštovní zásilka byla na poště před jejím dodáním otevřena a zjištěn rozsah jejího poškození.

11.2. Reklamovat poškození lze i dodatečně, ale jen v tom případě, že nebylo patrné už při dodání. Taková dodatečná reklamace je možná jen do dvou pracovních dnů po dodání. Nejvhodnější je reklamovat poštovní zásilku u pošty, která ji dodala. Reklamaci však přijme kterákoliv pošta. Podmínkou dodatečné reklamace je předložení poštovní zásilky v tom stavu, v jakém byla dodána, nebo, není-li to možné, tento stav hodnověrně doložit.

12. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2012 a ruší platnost všech předchozích ustanovení. Dodavatel si vyhrazuje právo změny všeobecných obchodních podmínek bez předchozího upozornění.Potřebujete poradit?

Jsme neustále ve střehu...

+420 737 772 561
info@marionetti.cz

Kontaktujte nás

Grafické studio Marionetti

Husovo náměstí 1789/6
702 00 Ostrava 1